Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Poradenství

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je zkvalitnit klima školy a poskytovat pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

Výchovná poradkyně
Mgr. Petra Hlásná
petra.hlasna@zsvapenna.cz
tel.: 
776 766 564

Metodik prevence
Mgr. Martin Nosek
martin.nosek@zsvapenna.cz
tel.:

Speciální pedagog
Mgr. Jitka Križová
jitka.krizova@zsvapenna.cz
tel.: 
584 439 085

Hlavní úkoly ŠPP:

  1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci, kteří potřebují poskytnutí podpůrných opatření)
  2. Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků
  3. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické oblasti
  4. Práce v oblasti školní neúspěšnosti (cílem je vyhledat a včas odhalit příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi pracovat na jejich zmírnění)
  5. Podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
  6. Práce v oblasti prevence sociálně patologických jevů (cílem je pracovat s dětmi v problematických oblastech dřív, než problémy nastanou. Využíváme preventivní programy, anonymní šetření, konzultace s odborníky,…)
  7. Spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a zprostředkování odborné péče (PPP, SPC, klinický psycholog, neurologie,…)
  8. Kariérové poradenství (poradenství v oboru profesní orientace)
  9. Řešení výchovných problémů (spolu s rodiči se snažíme problémy eliminovat a hledat jejich řešení

Právní podpora:

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016. 

Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Ke stažení
Preventivní program školy pro školní rok 2023-2024
Preventivní program školy pro školní rok 2023-2024
ZŠ Vápenná školní program proti šikanování šk. 2023 - 2024
ZŠ Vápenná školní program proti šikanování šk. 2023 - 2024
Kam dál

Výchovný a kariérový poradce

Výchovný a kariérový poradce Vyhledává a zprostředkovává orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělání vyžadují zvláštní pozornost, a připravuje návrhy na další p ... (více)

Speciální pedagog

Speciální pedagog Speciální pedagog vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči konzultuje dle potřeby plány pedagogické podpory, metodicky ... (více)

Metodik prevence

Metodik prevence Školní metodik prevence vykonává metodickou, koordinační a informační činnost. Vytváří, koordinuje a podílí se na realizaci preventivního programu školy. Připravuje ... (více)